071 589 28 24
Wij zijn een SCOL school
Home Onze school Regelingen & protocollen

Regelingen & protocollen

Klachtenregeling

Klachten worden in de meeste gevallen in goed overleg met alle betrokkenen afgehandeld. Voor die gevallen dat dit niet lukt, hebben we een klachtenregeling. Bent u niet tevreden over de afhandeling door de school, dan kunt u zich schriftelijk richten tot de interne klachtencommissie. Tot slot kunt u zich ook wenden tot de externe klachtencommissie.
In de klachtenregeling (PDF) vindt u alle informatie.

Contactpersonen en vertrouwenspersoon

De contactpersonen zijn medewerkers van onze school. Zij zijn er voor leerlingen, medewerkers en ouders die zich zorgen maken over of te maken hebben met bijvoorbeeld pesten, seksuele intimidatie, seksuele handelingen of agressie op school. De contactpersoon handelt altijd zorgvuldig en vertrouwelijk en kan eventueel doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon (zie hieronder).

Onze contactpersonen zijn: Eefje van Elsen & Sharon van den Berg bereikbaar via contactpersoon@daltondeleeuwerik.nl en via telefoon 071- 589 28 24

Het is ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon van SCOL. Kijk voor de contactgegevens op de website van SCOL.

Op de website van SCOL vindt u ook het protocol seksuele intimidatie.

Privacy

De privacywet AVG is bedoeld om de privacy van alle Europese burgers – groot en klein – beter te beschermen. Dus ook de privacy van de leerlingen op onze scholen en van onze medewerkers. Het delen van gegevens is in deze tijd een kwestie van een druk op de knop. Kinderen en jongeren vinden dat vanzelfsprekend én zijn er heel handig in. Maar scholen hebben de plicht om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige gegevens. Zij moeten twee keer nadenken over vragen als: welke gegevens hebben we echt nodig, hoe lang mogen we ze bewaren, wie kan er bij en waarvoor hebben we toestemming nodig van ouders of van leerlingen? Want zodra een leerling 12 jaar of ouder is, dient naast de ouders ook aan de leerling toestemming te worden gevraagd. Kijk voor meer informatie en vragen over de privacy van uw kind op www.scoleiden.nl/privacy of mail naar privacy@scoleiden.nl.

Kijk voor meer informatie over regelingen en protocollen op www.scoleiden.nl.

Veiligheid

Sociale veiligheid en veiligheid in het algemeen zijn voor kinderen en leerkrachten belangrijk. Daarom is iedere school verplicht een aantal protocollen op te stellen en een beleid vorm te geven.

– U treft het Schoolveilgiheidsplan De Leeuwerik hier aan.

– U treft hier ons pestprotocol aan.

– U treft ons.gedragsprotocol hier aan.

– Het is voor scholen verplicht een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben. De meldcode treft u hier aan.

Schoolondersteuningsplan

In ons ondersteuningsplan leest u hoe we de ondersteuning van alle leerlingen op Daltonschool De Leeuwerik organiseren.

Daltonschool De Leeuwerik is verantwoordelijk voor de onderwijsondersteuning van alle leerlingen die bij onze school staan ingeschreven. Om passend onderwijs te kunnen bieden, werken wij nauw samen met andere basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs binnen het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden. We stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. In dit plan leest u op welke wijze we dit doen, wie hierbij allemaal betrokken zijn en welke taken en verantwoordelijkheden de verschillende professionals (binnen én buiten de school) hierbij hebben. Het Schoolondersteuningsplan treft u hier aan.