071 589 28 24
Wij zijn een SCOL school
Home Wie zijn we MR/GMR

MR/GMR

Bekijk het jaarverslag MR 2017-2018

Wat doet de MR: De directie beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt.

Bij belangrijke aangelegenheden hebben ouders en leerkrachten via de MR medezeggenschap. Een paar voorbeelden:

* de besteding van het geld van de school
* het vaststellen van vakanties en vrije dagen
* veiligheid, gezondheid en welzijn op school
* fuseren met een andere school
* verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
* de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten
* het vaststellen of wijziging van de klachtenregeling

Over sommige onderwerpen mag de MR de directie adviseren. Er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. De directie mag het besluit dan pas uitvoeren als de MR er mee heeft ingestemd.

De MR mag verder voorstellen doen en standpunten kenbaar maken over alle aangelegenheden die de school betreffen. De directie moet hierop binnen drie maanden schriftelijk reageren.

De MR vergadert ongeveer 7 maal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda staat op de internetsite.

Meer informatie over de Medezeggenschapsraad (MR) van Daltonschool De Leeuwerik vindt u in ons MR-reglement.

Samenstelling/leden:
In de MR van de Leeuwerik hebben drie ouders en drie leerkrachten zitting. Zij worden gekozen voor een periode van drie jaar. Alle ouders en personeelsleden mogen stemmen voor de MR en ze kunnen zich allemaal verkiesbaar stellen.

Huidige leden in de medezeggenschapsraad zijn:

Oudergeleding:
Edward Bokern
Marieke Deinum
Jacob van Gent

Personeelsgeleiding:
Tessa van Es
Claire Hal
Linda van der Burg

Contact:
Heeft u opmerkingen of vragen, wilt u vergaderingen bijwonen of wilt u specifieke onderwerpen met de schooldirectie besproken zien, neemt u dan contact op met één van de leden van de MR of stuur een bericht naar: MR Daltonschool De Leeuwerik

Leden GMR van onze school:
Monique Jongman (team)

Pin It on Pinterest

Share This