071 589 28 24
Wij zijn een SCOL school
null

Missie en Visie

Waar Daltonschool De leeuwerik voor staat: missie en visie

“DALTON IS A WAY OF LIVING”

De Katholieke Daltonschool “De Leeuwerik wil dat elk kind zijn omgeving zo goed mogelijk begrijpt en dat hij/zij er positief mee zal omgaan. De school gaat uit van een pedagogisch omgaan met elkaar en met de omgeving. Wij bieden een veilig, ondersteunend klimaat om de leerlingen de gelegenheid tot een persoonlijke en sociale groeiontwikkeling te geven.

Wij moeten als school rekening houden met zeer verschillende kinderen. Ieder kind is uniek. Wij streven naar een gerichtheid op onderwijs, dat enerzijds het kind in staat stelt zoveel mogelijk “mee te nemen”, maar anderzijds ook zoveel bagage mee te geven dat het zélf leert leren. We willen de kinderen op een positieve manier leren omgaan met anderen, zodat ze vanuit zichzelf leren kiezen voor waarden en normen, die een prettig samenleven mogelijk maken.
 

Kernwaarden

In onze school respecteren we de kinderen als volwaardig persoon. We gaan ervan uit dat het kind in staat is verantwoordelijkheid te dragen voor zijn eigen ontwikkeling. Elke leerling wordt bij zijn leren serieus genomen. Onze schoolorganisatie is afgestemd op vertrouwen in de leerlingen.
 

Dit komt tot uiting in onze Daltonwerkwijze, waarbij de principes Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheid en Vrijheid (in gebondenheid), Samenwerken, Effectiviteit en Reflectie hoog in ons vaandel staan.