071 589 28 24
Wij zijn een SCOL school

MR/GMR

Bekijk het jaarverslag MR 2022-2023

Notulen MR vergadering:
14 mei 2024
Notulen MR 21 maart 2024
Notulen MR 18 januari 2024
Notulen MR 30 november 2023
Notulen MR 14 september 2023

Wat doet de MR: De directie beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt.

Bij belangrijke aangelegenheden hebben ouders en leerkrachten via de MR medezeggenschap. Een paar voorbeelden:

* de besteding van het geld van de school
* het vaststellen van vakanties en vrije dagen
* veiligheid, gezondheid en welzijn op school
* fuseren met een andere school
* verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
* de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten
* het vaststellen of wijziging van de klachtenregeling

Over sommige onderwerpen mag de MR de directie adviseren. Er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. De directie mag het besluit dan pas uitvoeren als de MR er mee heeft ingestemd.

De MR mag verder voorstellen doen en standpunten kenbaar maken over alle aangelegenheden die de school betreffen. De directie moet hierop binnen drie maanden schriftelijk reageren.

De MR vergadert ongeveer 7 maal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata worden aangekondigd in de weekbrief en staan in de agenda op Social Schools .

Meer informatie over de Medezeggenschapsraad (MR) van Daltonschool De Leeuwerik vindt u in ons MR-reglement.

Samenstelling/leden:
In de MR van de Leeuwerik hebben drie ouders en drie leerkrachten zitting. Zij worden gekozen voor een periode van drie jaar. Alle ouders en personeelsleden mogen stemmen voor de MR en ze kunnen zich allemaal verkiesbaar stellen.

Huidige leden in de medezeggenschapsraad zijn:

Oudergeleding:
Jan Joost Aten (secretaris)
Gijs Sieben
Rosanne van Gasteren
Kitty Zwetsloot

Personeelsgeleiding:
Tessa van Es (voorzitter)
Claire Hal
Eefje van Elsen
Sharon van den Berg

Contact:
Heeft u opmerkingen of vragen, wilt u vergaderingen bijwonen of wilt u specifieke onderwerpen met de schooldirectie besproken zien, neemt u dan contact op met één van de leden van de MR of stuur een bericht naar medezeggenschapsraad@daltondeleeuwerik.nl

GMR bovenschools

Op bovenschools niveau functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Er is een GMR voor primair onderwijs (GMR PO) en een GMR voor voortgezet onderwijs (GMR VO). De GMR bespreekt onderwerpen die van belang zijn voor de meerderheid van de scholen. Onderwerpen die alleen de eigen school betreffen, worden besproken in de MR. In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) staat precies omschreven over welke onderwerpen de (G)MR instemmings- en adviesbevoegdheden heeft.

Kijk voor meer informatie over de GMR op www.scoleiden.nl/medezeggenschap-scol/.

De GMR is te bereiken via gmrpo@scoleiden.nl